O projektu

MOJA IDEJA, MOJA PRIHODNOST: SPODBUJANJE SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA NA PODEŽELJU

 

Projekt je odziv na situacijo v kateri so se znašli mladi, ne samo v Sloveniji temveč v vsej Evropi. Za Pomursko regijo velja, da je ena  najmanj razvitih regij v Sloveniji. Zanjo so značilni upadanje števila prebivalstva in njegovo staranje, nizka rodnost, visoka smrtnost, odliv mladega kadra iz regije in najvišja stopnja registrirane brezposelnosti v državi. Prav tako je zaznati visok delež bega možganov, saj mladi iščejo zaposlitev in boljšo prihodnost izven regije oz. podeželja. Projekt si prizadeva za izboljšanje položaja mladih na podeželju, t.j. njihovega socialnega, ekonomskega, gospodarskega in družbenega položaja. Rešitev vidi v socialnem podjetništvu. Socialno podjetništvo predstavlja tisti trajnostni koncept gospodarstva, ki ga odlikuje odpornost na tržne pretrese, velik potencial za socialno integracijo in zaposlovanje ter odlična prilagojenost lokalnim izzivom. Socialno podjetništvo krepi družbeno solidarnost in kohezijo, spodbuja sodelovanje ljudi in prostovoljsko delo, krepi inovativno sposobnost družbe za reševanje socialnih, gospodarskih, okolijskih in drugih problemov, zagotavlja dodatno ponudbo proizvodov in storitev, ki so v javnem interesu, razvija nove možnosti zaposlovanja, zagotavlja dodatna delovna mesta ter socialno integracijo in poklicno reintegracijo najbolj ranljivih skupin ljudi na trgu dela. Spodbujanje mladih pri razvoju podjetniških idej in prvih korakih v socialno podjetništvo je tako lahko učinkoviti pristop pri zmanjšanju brezposelnosti med mladimi ter ustvarjanju nove zaposlitvene perspektive ne le na regionalni, temveč tudi na nacionalni in evropski ravni.

Projekt združuje inovativen model »Živega laboratorija«, strukturo neformalnega mentorstva ter uporabo sodobnih tehnologij za namen ozaveščanja in izobraževanja na temo socialnega podjetništva ter s tem povezano odkrivanje in izkoriščanje potencialov podeželja. V okviru projekta bo vzpostavljen »Živi laboratorij«, namenjen eksperimentiranju in soustvarjanju socialnih inovacij. Hkrati bo predstavljal prostor za mlade, ki bo primeren za delo v timih, individualno delo, sestanke, srečanja, dogodke ipd. V »Živem laboratoriju« se bodo odvijale različne delavnice in dogodki, ki bodo odprti tudi za širšo javnost. Prav tako bodo tukaj potekala srečanja z »mentorji«. V okviru »Živih laboratorijev« bomo organizirali različne neformalne dogodke na temo socialnega podjetništva in razvoja podeželja, ki bodo privlačni za mlade in na katerih bodo pridobivali nova znanja ter motivacijo za podjetniško oz. socialno-podjetniško angažiranje. Uvedli bomo mesečne neformalne dogodke, kjer bodo mladi uspešni podjetniki in socialni podjetniki v sproščenem vzdušju mladim predstavili svoje podjetje oz. socialno podjetje ter svojo podjetniško pot.

 

INTELEKTUALNI REZULTATI PROJEKTA:

- Priročnik "My idea, my future: first steps to social entrepreneurship" ("Moja ideja, moja prihodnost: prvi koraki v socialno podjetništvo")

- Mobilna aplikacija "My idea, my future"

 

FESTIVAL SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA

V okviru Festivala socialnega podjetništva bomo organizirali mednarodno konferenco, na kateri bodo mladi predstavili intelektualna rezultata priročnik in mobilno aplikacijo. Povabljeni bodo oblikovalci oblasti na lokalni, nacionalni in tudi mednarodni ravni, podjetniki, socialni podjetniki, predstavniki Zavodov za zaposlovanje, razvojnih agencij ter zainteresirana javnost, predvsem mladi. Drugi del festivala bo imel obliko tržnice in dogodka odprte narave, na katerem se bodo predstavili socialni podjetniki iz Slovenije in držav partneric s svojimi socialnimi podjetji. Ta dogodek bo služil promociji socialnega podjetništva in socialnih podjetnikov, predstavitvi potencialov podeželja, mreženju ter razširjanju intelektualnih rezultatov.

 

Projekt je sofinanciran s strani Evropske unije (program Erasmus+: Mladi v akciji)