SPODBUJANJE RAZVOJA SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA PREK JAVNIH RAZPISOV

Najave javnih razpisov

V pripravi je JR za spodbujanje socialnega podjetništva v Pomurski regiji v obdobju 2018-2019 (objava predvidoma maja 2018), katerega namen je spodbuditi in podpreti razvoj socialnih podjetij v Pomurski regiji, zagotoviti nova oziroma ohraniti obstoječa delovna mesta ter izboljšati življenjski standard prebivalstva na tem območju. Okvirna skupna višina nepovratnih sredstev, ki so na razpolago za izvedbo javnega razpisa je 200.000,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 25.000 EUR.

Cilji javnega razpisa, ki so hkrati tudi cilji socialnega podjetništva v skladu z ZSocP, je podpreti projekte, ki bodo: krepili družbeno solidarnost in povezanost, spodbujali sodelovanje ljudi, krepili sposobnost družbe za razreševanje socialnih, gospodarskih, okoljskih in drugih problemov, spodbujali socialne inovacije, zagotavljali dodatno ponudbo proizvodov in storitev, ki so v javnem interesu, razvijali nove možnosti zaposlovanja, zagotavljali dodatna delovna mesta ter socialno vključenosti in poklicno (re)integracijo ranljivih skupin na trgu dela.   

V pripravi je tudi JR za mentorske sheme za socialna podjetja (objava predvidoma maja 2018) z dobrimi 3 mio nepovratnih sredstev, ki predvidena tri odpiranja, in sicer okvirno 0,9 mio € v letu 2018, 0,9 mio € v letu 2019 in 1,4 mio v letu 2020. Namen javnega razpisa je spodbujanje, mobilizacija, motivacija in proaktivno delovanje zaposlenih v socialnih podjetjih, s poudarkom na zaposlenih iz ranljivih ciljnih skupin, za njihovo večjo socialno vključenost in višjo stopnjo zaposlenosti, in sicer preko mentorjev, kot pomembnega dela podpornega okolja za socialna podjetja v Sloveniji. Namen javnega razpisa je tudi prenos znanj iz mentorjev na zaposlene v socialnih podjetjih, krepitev njihovih kompetenc in posledično zagotavljanje trajnega obstoja socialnih podjetij na trgu. Mentorski programi se lahko nanašajo na različne faze v življenjskem ciklu socialnega podjetja, od oblikovanja in razvoja podjetniške ideje do začetnega vstopa na trg ali faze rasti.

Cilji javnega razpisa so: dvig znanja in kompetenc zaposlenih v socialnih podjetjih, razvoj dejavnosti socialnega podjetništva, vključevanje in povečanje aktivacije ranljivih skupin v socialnih podjetjih, zmanjšanje socialne izključenosti in tveganja revščine s spodbujanjem vključevanja ranljivih ciljnih skupin, ohranjanje obstoječih in ustvarjanje novih delovnih mest v socialnih podjetjih ter zagotavljanje trajnega delovanja socialnih podjetij na trgu.

Uporabne informacije za področje socialnega podjetništva v Sloveniji: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.