Javni razpis za spodbujanje socialnega podjetništva

Javni razpis za spodbujanje socialnega podjetništva v Pomurski regiji v obdobju 2018 - 2019

Namen javnega razpisa je spodbuditi in podpreti razvoj socialnih podjetij v Pomurski regiji - v območju izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2019, zagotoviti nova oziroma ohraniti obstoječa delovna mesta ter izboljšati življenjski standard prebivalstva na tem območju.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki bodo izkazovali doseganje ciljev tega javnega razpisa v okviru zagona novih socialnih podjetij oziroma izboljšanja poslovanja obstoječih socialnih podjetij preko oblikovanja novih ali nadgradnje obstoječih produktov in storitev, ki bodo povečali zmožnost socialnih podjetij za trajnejši obstoj na trgu.

V skladu z Zakonom o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2019, Regionalnim razvojnim programom Pomurske regije 2014 - 2020, omejitvami pomoči »de minimis« in Sheme de minimis »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT- de minimis« (št. priglasitve: M001-2399245-2015/I) bo večja podpora namenjena projektom, ki bodo pokrivali vsebinska področja specializacije Pomurske regije, in sicer turizem in prehrana (na primer lokalne samooskrbne verige, povečanje ekološko pridelane hrane in pridelava kakovostne hrane v lokalnem okolju), dodatno pa še storitve na področju oskrbe starejših in drugih ranljivih skupin ter geotermalne energije in drugih obnovljivih virov energije.

Na razpis se lahko prijavi socialno podjetje, ki je na dan oddaje vloge na javni razpis registrirano po Zakonu o socialnem podjetništvu ter ima sedež in dejansko ekonomsko aktivnost v območju izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2019, to je na območju občin: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Ormož, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Središče ob Dravi, Sveti Jurij, Sveti Tomaž, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana ali Veržej.

Okvirna skupna višina nepovratnih sredstev, ki so na razpolago za izvedbo javnega razpisa je 200.000,00 EUR.

Maksimalna višina subvencije na posameznega prijavitelja je 25.000,00 EUR, kar je 100 % vrednosti upravičenih stroškov.

 Predvideno koriščenje sredstev po posameznem letu je:

- 100.000,00 EUR v letu 2018 in
- 100.000,00 EUR v letu 2019.

Upravičene stroške predstavljajo:

• stroški dela,
• stroški nakupa, vzdrževanja ali najema strojev in opreme, 
• stroški nakupa in vzdrževanja neopredmetenih sredstev, 
• stroški najema prostorov, v katerih se bo opravljala dejavnost, katerih lastnik ni neposredno povezan z upravičencem, 
• stroški storitev zunanjih izvajalcev, ki niso neposredno povezani s subjekti prijavitelja,
• posredni stroški (v obliki pavšalne stopnje, največ do 15% neposrednih upravičenih stroškov dela).

Rok za oddajo vlog na javni razpis je ponedeljek, 3. 8. 2018.

Komisija bo pravočasno prispele in formalno popolne vloge iz katerih bo razvidno, da prijavitelj izpolnjuje vse predpisane pogoje ocenila na podlagi spodaj navedenih meril: 

• Zaposlovanje 
• Usposobljenost za izvedbo 
• Usklajenost z razvojnimi usmeritvami Pomurske regije 
• Tržni potencial 
• Širši družbeni vpliv oziroma odgovor na družbene izzive 
• Stopnja inovativnosti predlaganega projekta 
• Zagotavljanje trajnosti

VEČ: tukaj